Status prawny

Szkoła jest oświatową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Gmina Polkowice.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. Nr 112, poz. 2156 z poź.zm.) i ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r. poz. 855 z póź. zm.).

Rodzajem przeważającej działalności szkoły jest – szkolnictwo podstawowe

Rejest zmian: