Inne informacje

You are viewing an old revision of this post, from 1 września 2014 o 22:55. See below for differences between this version and the current revision.

Strona w takcie aktualizacji na rok szkolny 2014/2015

Rejest zmian:

Zmiany:

1 września 2014 o 22:55Current Revision
Content
<p style="text-align: center;">Strona w takcie aktualizacji na rok szkolny 2014/2015</p>  <p style="text-align: center;">Dostęp do pozostałych informacji publicznych</p>
  Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).
  ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI
  Zasady udostępniania informacji publicznej określa Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 – w skrócie u.d.i.p.)
  Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Szkoła Podstawowa Nr 3  w Polkowicach powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).
  ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.